Stephanus Paiman, Ofm. Cap, Ketua Harian Forki Kalbar

| Share on Facebook

Stephanus Paiman, Ofm. Cap, Ketua Harian Forki Kalbar

Stephanus Paiman, Ofm. Cap, Ketua Harian Forki Kalbar